‘വേട്ട’ (കവിത )

ഖാലിദ് മുഹ്സിൻ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

രുചി വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ

അയാൾ

ആകാശത്തിറങ്ങും;

അഴകുള്ള

നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്

ചൂണ്ടയിടും;

തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചൂണ്ടയിടുന്ന

ചന്ദ്രനെ

ഇല്ലാക്കഥകൾ പറഞ്ഞ്

വിരട്ടിയോടിക്കും;

ചൂണ്ടയിൽ കൊരുത്ത

നക്ഷത്രത്തെ

പിടിച്ച് വലിക്കും;

ഹൃദയത്തിലേക്ക്

കൊരുത്ത കൊളുത്തിൽ നിന്നു്

രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പിടിവലിയിൽ,

നക്ഷത്രത്തിനു്

വാൽ മുളയ്ക്കും;

ദാരുണമായ ഈ

പീഡന കഥയറിയാതെ,

വാൽനക്ഷത്രം കണ്ട്

ഇന്നുമെന്നും പല്ലിളിക്കുന്നു, ഭൂമി.

:::::::::::::::::::

One thought on “‘വേട്ട’ (കവിത )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *