ഗര്‍ഭമുണ്ടാക്കുന്ന പണി കൂടി പാസ്റ്റര്‍മാര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ഇതു തകര്‍ക്കും…!!

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഗര്‍ഭമുണ്ടാക്കുന്ന പണി കൂടി പാസ്റ്റര്‍മാര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്‍ഫെര്‍ട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകള്‍ അടച്ചു പൂട്ടിയേക്കാം. ഇതാ കിടിലന്‍ വീഡിയോ. ഇതു പൊളിക്കും. എന്നാലും ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ കുറെ പൊട്ടന്മാരായ പാസ്റ്റര്‍മാരും മന്ദബുദ്ധികളായ വിശ്വാസികളും…!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *